Thursday, May 22, 2014

Process bounced messages through BoogieTools in JAVA

Here is a sample JAVA code to process bounced messages in a mail server through BoogieTools API.
You need to have the BounceStudio so files in your class path while executing the code.

import java.io.IOException;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;

import javax.mail.Flags;
import javax.mail.Flags.Flag;
import javax.mail.Folder;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Store;
import javax.mail.search.FlagTerm;

import org.apache.commons.io.IOUtils;

import com.boogietools.bouncestudio.BounceStudio;
import com.boogietools.bouncestudio.BounceStudio.BounceResult;
import com.sun.mail.imap.IMAPMessage;


public class BoogieToolsBounceProcessor
{
    private static final Map<Integer, String> BOUNCE_CODES_MAP;

    static
    {
        Map<Integer, String> aMap = new HashMap<Integer, String>();
        aMap.put(10, "HARD_BOUNCE_USER_UNKNOWN");// "HARD BOUNCE - (ie. User Unknown)");
        aMap.put(20, "SOFT_BOUNCE_OTHER");// "SOFT BOUNCE - General");
        aMap.put(21, "SOFT_BOUNCE_DOMAIN_FAILURE");// "SOFT BOUNCE - Dns Failure");
        aMap.put(22, "SOFT_BOUNCE_MAILBOX_FULL");// "SOFT BOUNCE - Mailbox Full");
        aMap.put(23, "SOFT_BOUNCE_MESSAGE_TOO_LARGE");// "SOFT BOUNCE - Message Too Large");
        aMap.put(30, "HARD_BOUNCE_NO_EMAIL_ADDRESS");// "BOUNCE - NO EMAIL ADDRESS. VERY RARE!");
        aMap.put(40, "UNKNOWN_BOUNCE_UNKNOWN");// "GENERAL BOUNCE");
        aMap.put(50, "BLOCK BOUNCE - BLOCKED");// "MAIL BLOCK - General");
        aMap.put(51, "BLOCK_BOUNCE_KNOWN_SPAMMER");// "MAIL BLOCK - Known Spammer");
        aMap.put(52, "BLOCK BOUNCE - SPAMBLOCKED");// "MAIL BLOCK - Spam Detected");
        aMap.put(53, "BLOCK_BOUNCE_CONTENT");// "MAIL BLOCK - Attachment Detected");
        aMap.put(54, "BLOCK_BOUNCE_RELAY_DENIED");// "MAIL BLOCK - Relay Denied");
        BOUNCE_CODES_MAP = Collections.unmodifiableMap(aMap);
    }


    public static void main(String[] args)
    {
        boolean isDebug = false;
        if (args.length < 2) {
            System.out.println("Usage: BoogieToolsTest <mail_host> <mail_user> <mail_password>");
            System.exit(1);
        }

        try
        {
            String host = args[0];
            String user = args[1];
            String password = args[2];
            System.out.println("Processing bounced messages in "+host);
   
            Properties props = System.getProperties();
            props.setProperty("mail.store.protocol", "imap");
   
            Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
            Store store = session.getStore("imap");
            store.connect(host, user, password);
   
            Folder inbox = store.getFolder("Inbox");
            int unreadCount = inbox.getUnreadMessageCount();
            System.out.println("There are "+unreadCount+" to be processed");
            inbox.open(Folder.READ_WRITE);
            Message[] messages = inbox.search(new FlagTerm(new Flags(Flag.SEEN), false));
            for (Message message : messages) {
                ((IMAPMessage)message).setPeek(isDebug);
                String bounceReasonCode = getBounceReason(message);
               
                if (bounceReasonCode != null)
                {
                    System.out.println("Bounce Code: "+ bounceReasonCode);
                    //Do something
                }
            }
        }catch(Exception e){}
        System.out.println("Finished processing bounced messages");
    }
    private static String getBounceReason(Message message)
    {
        try
        {
            String messageText = IOUtils.toString(message.getInputStream());
            System.out.println("Going to make Boogietools call");
            BounceResult bresult = BounceStudio
                        .bounceCheck(messageText, "",
                                "your_original_or_trial_license_key_goes_here");
            System.out.println("Return from Boogietools: "
                      + bresult.getResult());
            return BOUNCE_CODES_MAP.get(bresult.getResult());
        }
        catch (IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
        catch (MessagingException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }

        return null;
    }
}2 comments:

 1. Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ thiết kế web trọn gói tại MAINISAN
  MAINISAN chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế web giá rẻ theo yêu cầu, tất cả website đều được thiết kế web chuẩn SEO, thân thiện công cụ tìm kiếm google.
  Thiết kế web chuyên nghiệp giá rẻ, Với phương châm thiết kế website theo mẫu đến khi hoàn thiện.
  Bước đầu thiết kế web tại Blog MAINISAN.COM bạn nên chọn đơn vị làm website có giao diện mobi, hệ quản trị đơn giản dễ sử dụng.Chúng tôi không cạnh tranh về giá chỉ cạnh tranh về chất lượng, tuy nhiên MAINISAN.COM cũng thường xuyên có khuyến mãi giảm giá khi thiết kế web trọn gói để đáp ứng nhu cầu quý khách.
  Chân thành cảm ơn quý khách......................................

  ReplyDelete
 2. Dịch vụ thiết kế website tại từ điển http://tudien.tructuyen247.com
  MAINISAN chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế web trọn gói theo yêu cầu, tất cả website đều được thiết kế web giá rẻ , thân thiện cung cụ tìm kiếm google và thiết kế web bán hàng hiệu quả, Với phương châm thiết kế web chuyên nghiệp đến khi hoàn thiện.
  Bước đầu thiết kế web tại Blog MAINISAN.COM bạn nên chọn đơn vị thiết kế website có giao diện mobi, hệ quản trị đơn giản dễ sử dụng.  http://by24h.com có tại http://raovatseo.com

  ReplyDelete